Vragen over de jaarrekening

Hoe werkt de jaarafrekening?

U bent klant van Warmtebedrijf Amersfoort en betaalt een maandelijks voorschotbedrag. Over een vaste periode van 12 maanden worden de werkelijke kosten van uw warmteverbruik opgemaakt aan de hand van de meterstanden. Dit maken we voor u inzichtelijk op de jaarafrekening. Op de jaarafrekening vergelijken we de verbruikskosten met de voorschotbedragen die u heeft betaald. Heeft u meer verbruikt dan er voorschotbedragen in rekening zijn gebracht? In dat geval moet u een bedrag bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan Warmtebedrijf Amersfoort in rekening heeft gebracht, dan krijgt u geld van ons terug.

Wat staat er op de jaarafrekening?

Op de jaarafrekening vindt u allereerst algemene gegevens.
Periode: de periode waarop uw jaarafrekening is gebaseerd. Dit is over het algemeen een geheel jaar. Meestal valt deze periode NIET precies samen met het kalenderjaar. Heeft u een nieuwe woning? Dan kan het zijn dat de periode iets langer is.
Factuurnummer: het nummer van deze jaarafrekening.
– Debiteurnummer: het nummer waaronder u in onze administratie bekend staat.
– Meternummer: het serienummer van de warmtemeter in uw warmteafleverset. Heeft u een meter van het type “ITRON”? Dan kan het zijn dat u 2 nummers op de meter ziet. Het nummer op de ‘verdikking’ op de meter vindt u op de factuur. In de toekomst gaan wij, voor de volledigheid, beide nummers vermelden. Staan er 2 nummers? Dan heeft er bij u een meterwissel plaatsgevonden. De standen van beide meters zijn van belang voor de jaarafrekening.
Aansluitingsgegevens: de adresgegevens van de aansluiting.
 
Vervolgens ziet u een deel met data en bijbehorende meterstanden.
– De meterstand op de start van de periode.
– De meterstand op 1 januari. Dit is de datum dat de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar ingaan.
– De meterstand op het einde van de periode.
 
Dan volgt de berekening van de kosten. Voor warmtelevering zijn er 2 soorten kosten:
De variabele kosten: de kosten voor het warmteverbruik uitgedrukt in GJ (gigajoules). U ziet het totale verbruik en welk deel in het vorige en huidige kalenderjaar vallen. Per jaar worden de kosten berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.
De vaste kosten (vastrecht, meettarief, en de huur warmteafleverset). Deze zijn berekend aan de hand van het aantal dagen van de periode die in de betreffende kalenderjaren vallen. De tarieven die hier vermeld staan, zijn de jaartarieven. Er is op de vaste kosten een korting van toepassing. Deze korting is verrekend onder de post “vastrecht”. In de toekomst zal de korting apart worden vermeld.

De totalen die u ziet onder totaal warmtelevering, variabele kosten en totaal vaste kosten vormen samen het Totaal van de levering. U ziet ook het totaal van de in rekening gebrachte voorschotbedragen staan. Dit bedrag wordt vergeleken met het Totaal van de levering. Als het Totaal van de levering hoger is dan wat in rekening is gebracht voor de voorschotbedragen, blijft er een bedrag over dat nog moet worden bijbetaald. Is er bij u een hoger Totaal aan voorschotbedragen in rekening gebracht? Dan krijgt u geld terug.
 
Hieronder vindt u op de jaarafrekening het nieuwe voorschotbedrag dat we met ingang van de nieuwe periode bij u in rekening gaan brengen. Dit bedrag is gebaseerd op het verbruik dat we hebben vastgesteld op de jaarafrekening. Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan hebben wij een correctie uitgevoerd voor het verwachte extraverbruik in de eerste jaren van een nieuwbouwwoning.
 
Ten slotte leest u hoe we het tekort of overschot met u gaan verrekenen.

Vragen over het maandelijkse voorschotbedrag

Hoe werkt het voorschotbedrag?

Uw voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin in uw soort woningtype, daarna wordt het afgestemd op uw persoonlijke verbruik. U betaalt elke maand hetzelfde voorschotbedrag; in de zomer en in de winter, ongeacht uw verbruik. Na een jaar ontvangt u een gespecificeerde jaarrekening, waarop u ziet of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen. Net als bij aardgas, geldt voor groene warmte; als u minder stookt, betaalt u ook minder.

Klopt mijn voorschotbedrag nog?

Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de nieuwe tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening  voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht.

Hoe wijzig ik het voorschot (maand)bedrag?

Gedurende de eerste 12 maanden houden wij een standaardbedrag aan; voor sociale huurwoningen ligt dit bedrag lager dan voor koopwoningen. Na 12 maanden ontvangt u een eindafrekening van ons en ziet u of u dient bij te betalen of geld van ons terugkrijgt. Na deze 12 maanden passen wij het maandbedrag aan, aan uw persoonlijke situatie.

Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via het formulier “doorgeven nieuw voorschotbedrag” aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan. Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

Wanneer wordt het voorschotbedrag geïncasseerd?

Wanneer u uw woning met aansluiting op groene warmte betrekt, wordt pas in de eerste volledige kalendermaand het voorschotbedrag voor het eerst geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 25e van de kalendermaand. Uw verbruik, vastrecht e.d. van de eerste onvolledige maand, worden verrekend in de jaarrekening die u na 12 maanden van ons ontvangt. Hierin leest u of u dient bij te betalen of geld terugkrijgt.

Hulp bij betalingen en overheidscompensatie

Ik heb moeite met het betalen van de rekening, wat kan ik doen?

Door de gestegen energieprijzen zijn ook onze tarieven omhoog gegaan. Heeft u moeite met het betalen van uw warmterekening? Neem dan contact met ons op. Dit is essentieel en de eerste stap naar een oplossing. Een oplossing is er bijna altijd. Wij willen voorkomen dat een betalingsachterstand oploopt en er meer problemen ontstaan, voor u en ons. Aan de prijzen kunnen wij niets veranderen, maar wij gaan wel graag met u in gesprek om te kijken naar een oplossing.
Daarnaast kunnen we samen kijken naar uw verbruik en wij kunnen u voorzien van eenvoudige bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers.

Bel of e-mail met onze klantenservice:
085 – 049 11 90 of klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl 

U kunt ook kijken of u in aanmerking komt voor de extra overheidscompensatie, zie onder.

Is er ook overheidscompensatie voor de gestegen energiekosten?

Allereerst heeft de Rijksoverheid een eenmalige compensatie van € 265,- voor de warmtelasten alle huishoudens van Nederland gegeven, deze hoeft u niet aan te vragen. Dit is te zien op uw elektriciteitsrekening, evenals de andere compensatie voor de gestegen elektriciteitsprijzen. Daarnaast is het btw-tarief van 21% op energie tijdelijk (tussen 1-7-2022 en 31-12-2022) verlaagd tot 6%.

Daarnaast hebben gemeentes van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Dat kan oplopen tot € 1.300,-. Bekijk op de website van de Gemeente Amersfoort of u in aanmerking komt voor de compensatie en vraag deze direct aan: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/extra-energietoeslag-voor-lage-inkomens-in-amersfoort.htm

Wat betekent de overheidsmaatregel voor mijn energierekening?

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. De extra vergoeding voor warmte (en gas) bedraagt € 265,- voor het jaar 2022 (€ 22,- per maand). De vergoeding wordt gegeven als korting op de energiebelasting op de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande belastingkorting van € 560,- die vorig jaar ook al gold. Deze vergoeding ontvangt u daardoor terug via een lagere elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening. Daarnaast heeft de overheid besloten om tijdelijk het hoge btw-tarieven op energie van 21% naar het lage tarief van 6% te verlagen. Dit geldt van 1-7-2022 t/m 31-12-2022.

Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Dat kan oplopen tot € 1.300,-. Bekijk op de website van de Gemeente Amersfoort of u in aanmerking komt voor de compensatie en vraag deze direct aan: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/extra-energietoeslag-voor-lage-inkomens-in-amersfoort.htm