Vragen over de werking van het warmtenet

Wat is een slim, groen warmtenet?

Ons slimme, groene warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de warmtelevering (cv-ketel) met aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen van leverancier Eemwarmte. Denk hierbij aan zonne-energie en duurzame biogrondstoffen, en in de nabije toekomst ook warmte uit (afval)water, restwarmte van lokale bedrijven en aardwarmte. Het is een open warmtenet, zonder aansluitverplichting. Het ‘slimme’ element komt van de flexibiliteit: duurzamere bronnen worden aangehaakt terwijl minder duurzamere bronnen afgeschaald worden. Afhankelijk van de warmtevraag en aanbod vanuit de bronnen kiezen we hoeveel warmte we uit welke bron putten. Zo is er in de zomer warmte uit zonne-energie en tijdens een koude, windstille winter moeten we warmte uit biogrondstoffen winnen. Lees alles over ons warmtenet hier.

Waar ligt jullie warmtenet precies?

De meest recente kaart kunt u hier vinden.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Wij werken met een zogenaamde bronnenstrategie, waarbij het warmtenet gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Zo heb je in de zomer meer duurzame warmte vanuit zonne-energie en met een strenge winter moet je met een schaalbare bron extra verwarmen. Nieuwe en duurzamere bronnen worden aangekoppeld terwijl minder duurzame bronnen afgeschaald worden. Eemwarmte is onze voornaamste leverancier van warmtebronnen. Zij beheren en onderzoeken duurzame warmtebronnen die aanwezig zijn in Amersfoort en omgeving, waaronder zonne-energie, warmte uit de (afval)water, biogrondstoffen, aardwarmte en restwarmte. Meer weten over onze bronnen? Bekijk onze warmtebronnenpagina.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en u als afnemer bent beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. Zo is ons warmtenet gebouwd om aan piekverbruik te voldoen, en niet aan het gemiddelde verbruik. En in het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen. Overigens is een warmtenet een gesloten systeem en zodoende heel robuust en weinig storingsgevoelig.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.

Vragen over vrije keuze van aansluiting en leveranciers

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, ons warmtenet is zonder een aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder (al dan niet) voor groene warmte. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u nader informeren. Ook op wijkniveau geldt er geen aansluitverplichting, wij leggen ons warmtenet aan op basis van vraag. Neem bijvoorbeeld wijkwarmtenet, dat leggen wij aan als ongeveer 70% van de gebouwen meedoet.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame bronnen. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor groene warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd; opzeggen daarna is gewoon mogelijk.

Kan ik overstappen naar een andere warmteleverancier?

Nee, overstappen naar een andere leverancier op hetzelfde warmtenet is niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet zoals in Amersfoort met zich mee dat er zich één leverancier op dit warmtenet bevindt. In tegenstelling tot het aardgas- en elektriciteitsnetwerk is de schaalgrootte van een warmtenet beperkt door het lokale karakter. Meerdere leveranciers op één lokaal netwerk leidt meestal tot inefficiëntie en daarmee hogere kosten voor de consument. Overigens heeft Warmtebedrijf Amersfoort geen concessie (vanuit de overheid gegeven alleenrecht op een bepaald gebied), dus dit kan in de toekomst mogelijk veranderen.

Het niet kunnen overstappen betekent echter niet dat warmteleverancier vrij spel heeft; de consument is beschermd door de Nederlandse Warmtewet. De maximale warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan ook ingrijpen in de tarieven als een warmtebedrijf een te hoog rendement behaalt.

Ik kan niet wisselen van warmteleverancier. Hoe weet ik dat er geen misbruik gemaakt wordt van de situatie?

Voor een deel van de kosten van aardgas en elektriciteit is het de laatste jaren mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat is een vrije markt. Voor transport en netwerk geldt ook dat u niet kunt kiezen. Dat deel is ook gereguleerd. De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden zagen we dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt. De ACM stelt maximumprijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven is warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit.